Privacy verklaring PerSens

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik van u verzamel, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van PerSens, de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Alblasserdam (2951 JD) aan het Fregat 7, KvK 50198041.

PerSens is een HR interim en adviesbureau. PerSens verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat ik verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omga. De persoonsgegevens die ik van u ontvang, zullen voornamelijk bestaan uit uw NAW-gegevens, uw contactgegevens, zoals e-mailadres en/of telefoonnummer, salarisgegevens, BSN-nummer en indien u via PerSens solliciteert ook de persoonsgegevens die u ons verstrekt middels uw cv.

Doeleinden

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn diensten. Uw persoonsgegeven worden door mij verzameld en verwerkt om zo effectief mogelijk de administratie te kunnen doen dan wel aan uw verzoek tot contact te kunnen voldoen. Indien en voor zover noodzakelijk zal ik uw toestemming vragen voor het verzamelen en verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Delen met derden

Om mijn werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is het mogelijk dat ik uw persoonsgegevens deel met de klant waar u een zakelijke relatie mee heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van een dienstverband of als potentiële werkgever.

Beveiligen en bewaren

Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in de Cloud. Uw persoonsgegevens zijn daarmee goed beschermd. Samen met mijn Cloud provider neem ik ook steeds passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. De bewaartermijn voor uw gegevens zal voor zover noodzakelijk maximaal tien (10) jaar bedragen, of voor zoveel korter als door u (schriftelijk) wordt aangegeven. Wanneer deze periode verstrijkt zal ik u vragen of ik uw persoonsgegevens langer mogen bewaren en verwerken. Uw persoonsgegevens zullen dan wederom worden bewaard voor een periode van tien (10) jaar, of voor zoveel korter als door u (schriftelijk) wordt aangegeven. In het geval u aangeeft dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens langer door PerSens worden bewaard, dan zal ik trachten uw persoonsgegevens binnen 24 uur te verwijderen.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die PerSens verwerkt in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer;

  • u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn;
  • wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
  • wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van mijn diensten.

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens. Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via petra.duimel@persens.nl. Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Ik tracht binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zal dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn ik aan uw verzoek zal voldoen.

Overdraagbaarheid

Het is mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en/of deze over te (laten) dragen aan een derde organisatie. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of desgewenst aan de desbetreffende derde organisatie worden verzonden. Indien u uw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen petra.duimel@persens.nl. Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Ik tracht binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zal dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn ik aan uw verzoek zal voldoen.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door PerSens, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat PerSens met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerkt en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij PerSens, dan zal ik eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zal ik dit binnen 72 uur melden aan de AP en zal ik ook u zo spoedig mogelijk hiervan een melding doen. Ik zal u in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:

  • het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens;
  • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
  • de door PerSens te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit privacy beleid, dan kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer (06) 18 53 90 48 of via e-mail: petra.duimel@persens.nl.